KONTAKT

Spoločnosť: obchodné meno JELENČÍK A PARTNERI advokátska kancelária, s.r.o. sídlo Tatranská 49, 841 06 Bratislava, Slovenská republika IČO 47 245 042 zápis Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 86581/B zastúpená JUDr. Michal Jelenčík – advokát, konateľ

Kontaktné údaje: mobil +421 (0) 903 618 596 e-mail web www.jelencik.sk

Fakturačné údaje: DIČ 20 2367 6259 bankové spojenie Tatra banka, a.s. číslo účtu 29 2288 8025 / 1100 IBAN SK86 1100 0000 0029 2288 8025 SWIFT TATR SK BX

Poistenie zodpovednosti za škodu:
JELENČÍK A PARTNERI advokátska kancelária, s.r.o. má uzatvorenú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie s poisťovňou Wüstenrot poisťovňa, a.s. s územnou platnosťou poistenia pre všetky členské štáty Európskej únie s celkovým limitom poistného plnenia 1.500.000,-EUR pre všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia.

Napíšte nám

V prípade, ak máte záujem o bližšie informácie alebo nám chcete zaslať Vaše námety či pripomienky napíšte nám na e-mailovú adresu: