Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JELENČÍK A PARTNERI advokátska kancelária, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom na adrese Tatranská 49, 841 06 Bratislava, Slovenská republika, s identifikačným číslom 47 245 042. Je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 86581/B, má pridelené daňové identifikačné číslo 20 2367 6259 a nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

JELENČÍK A PARTNERI advokátska kancelária, s.r.o. je oprávnená na poskytovanie právnych služieb v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov na základe zápisu do zoznamu advokátskych spoločenstiev vedeným Slovenskou advokátskou komorou so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava. Oprávnenou osobou konať v jej mene je JUDr. Michal Jelenčík, konateľ a advokát, ktorý je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom 6370.

JELENČÍK A PARTNERI advokátska kancelária, s.r.o. poskytuje advokátske služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a príslušnými predpismi Slovenskej advokátskej komory na základe individuálnych zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právnym poriadkom.

JELENČÍK A PARTNERI advokátska kancelária, s.r.o. poskytuje právne služby za odmenu, ktorej forma a výška sa individuálne dojednáva v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a to ešte pred začatím poskytovania právnych služieb.

JELENČÍK A PARTNERI advokátska kancelária, s.r.o. neuplatňuje osobitné zmluvné ustanovenia týkajúce sa voľby práva alebo voľby súdu. V prípade poskytovania právnych služieb zahraničným osobám je príslušný slovenský súd podľa sídla advokátskej kancelárie v súlade so slovenskými právnymi predpismi.

JELENČÍK A PARTNERI advokátska kancelária, s.r.o. zodpovedá za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a za týmto účelom má uzatvorenú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie s poisťovňou Wüstenrot poisťovňa, a.s. s územnou platnosťou poistenia pre všetky členské štáty Európskej únie a s celkovým limitom poistného plnenia 1.500.000,-EUR pre všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia.

JELENČÍK A PARTNERI advokátska kancelária, s.r.o. prijíma sťažnosti a reklamácie poskytnutých právnych služieb písomne na adrese Tatranská 49, 841 06 Bratislava, Slovenská republika alebo elektronicky na e-mailovej adrese kontakt@jelencik.sk. Informácie o poskytovaní právnych služieb, sťažnosti a reklamácie možno adresovať aj Slovenskej advokátskej komore, so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava.

Napíšte nám

V prípade, ak máte záujem o bližšie informácie alebo nám chcete zaslať Vaše námety či pripomienky napíšte nám na e-mailovú adresu: