PRÁVNE SLUŽBY

JELENČÍK A PARTNERI advokátska kancelária, s.r.o. Vám podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii pomáha chrániť Vaše práva a záujmy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Klientom ponúkame kompletný servis právnych služieb v jednotlivých oblastiach slovenského právneho poriadku spočívajúci v zastupovaní klientov v konaniach pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, v poskytovaní právnych rád, spisovaní listín o právnych úkonoch, spracúvaní právnych rozborov, správe majetku a právnom poradenstve.

JELENČÍK A PARTNERI advokátska kancelária, s.r.o. poskytuje právne služby najmä v nasledovných právnych oblastiach:
  • Občianske právo a právo nehnuteľností
  • Ústavné právo
  • Právo duševného vlastníctva
  • Rodinné právo
  • Európske právo
  • Obchodné právo a právo obchodných spoločností
  • Správne právo
  • Pracovné právo
  • Exekučné právo
  • Mimosúdne riešenie sporov

Napíšte nám

V prípade, ak máte záujem o bližšie informácie alebo nám chcete zaslať Vaše námety či pripomienky napíšte nám na e-mailovú adresu: